„Kto z szacunkiem odnosi się do innych –szanuje siebie” (Jan Chryzostom, Homilie)

Człowiek najlepsza inwestycja (projekt unijny 2012/2013)

 znak_nss.jpg [902x460]     clipboard02.jpg [381x482]    ue+efs_lkolor.jpg [300x111]

W naszej szkole realizowany jest projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów ze szkół podstawowych w gminie Kowale Oleckie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 71 dzieci z klas I-III naszej szkoły poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz doposażenie bazy szkolnej w pomoce dydaktyczne.

Cele szczegółowe projektu to:
1. Zmniejszenie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożenia ryzykiem dysleksji.
2. Zmniejszenie  trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
3. Zmniejszenie zaburzeń rozwoju mowy.
4. Zmniejszenie zaburzeń rozwojowo-emocjonalnych utrudniających naukę.
5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

W ramach realizacji zadania w szkole odbywają się:
1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją – prowadzi p. Małgorzata Koloszewska.
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi – prowadzi p. Elżbieta Hołubowicz.
3. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy – zajęcia logopedyczne – prowadzi p. Barbara Gulbierz.
4. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – prowadzi p. Teresa Jaślan.
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci uzdolnionych z dziedziny nauk matematyczno – przyrodniczych – prowadzi p. Mirosława Grzymkowska.

W zajęciach biorą udział uczniowie, u których zdiagnozowano określone potrzeby. Udział w zajęciach jest bezpłatny i dobrowolny. Każdy uczeń jest zobowiązany do regularnego udziału  w projekcie, aktywnego uczestnictwa w zajęciach, dbania o pomoce dydaktyczne wykorzystywane w czasie zajęć.

Nauczyciele realizujący zajęcia prowadzą bieżący monitoring osiągnięć uczniów. Rodzice mają prawo do wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych, informacji o postępach ucznia, konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia

Tygodniowy harmonogram realizacji zajęć.

 

 

Człowiek najlepsza inwestycja