Nic nie daje tyle radości, co szczery uśmiech DZIECKA :)

„Szkoła Wierna Dziedzictwu”

„Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Celem głównym projektu jest wykreowanie wizerunku szkoły kształtującej postawy patriotyczne i obywatelskie

Cele szczegółowe:

1. Kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji.

2. Upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju, regionu i najbliższej okolicy.

3. Rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.

4. Kształtowanie tożsamości pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.

5. Wydobywanie wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie „małej ojczyzny”.

6. Wzmacnianie poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury.

7. Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych.

8. Inspirowanie uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – integrowanie informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadnianie własnego stanowiska.

Przewidywane efekty: 

uczniowie

- znają symbole narodowe, państwowe i religijne, rozumieją je oraz odnoszą się do nich z szacunkiem,

- wiedzą, że patron szkoły jest przykładem do naśladowania dla każdego członka społeczności szkolnej, starają się wprowadzać w życie wartości, którymi kierował się Jan Paweł II,

- znają historię swojej miejscowości, charakterystyczne elementy związane z okolicą, krajobrazem,

 - mają poczucie więzi regionalnej i tożsamości lokalnej,

- znają tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe, potrafią je wyrażać słowem, własną postawą i zachowaniem, rozumieją potrzebę gromadzenia pamiątek rodzinnych,  

- świadomie i czynnie uczestniczą w imprezach okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi, tradycyjnymi imprezami państwowymi,

 - uczestniczą w życiu swojej miejscowości i pomagają w organizowaniu imprez związanych ze świętem patrona szkoły i tradycyjnymi imprezami lokalnymi,

 - znają wartości stanowiące istotny motyw działalności indywidualnej i publicznej w Polsce, Europie i na świecie,

- wykazują zainteresowanie zmianami zachodzącymi w kraju i na świecie, świadomie poszerzają swoją wiedzę,

- otaczają pamięcią miejsca pamięci narodowej w naszej miejscowości: cmentarze, tablica pamięci Sybiraków,

- poszerzają swoją wiedzę historyczną, znają ważniejsze wydarzenia i postaci z historii Polski oraz miejsca ważne dla pamięci narodowej,

 - znają osoby i instytucje sprzyjające szkole i odwiedzają je (Policja, Rada Gminy, GCK, ŚDS, DPS, Państwowa Straż Pożarna)

- uczestniczą w przygotowaniach do świadomego udziału w życiu społecznym, uczą się postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, rozumieją świadomość wpływu na organizację i przebieg życia zbiorowego w szkole.

 

Plan działań >>> tutaj