Zajęcia Edukacji Globalnej - kl. 7a

Klasa VII

Temat: Nierówności – kwiat tożsamości.

Czas realizacji: 45 minut

Prowadzący: Zbigniew Sieńko

 Cele lekcji:

- uczniowie potrafią wskazać zagadnienia wiążące się z edukacją globalną,

- zauważają wpływ różnych grup społecznych, instytucji, organizacji (np. rodzina, związki wyznaniowe, system edukacji) na to, kim są,

- potrafią określić, do jakich grup należą,

- zauważają istnienie różnych grup społecznych,

- znają znaczenie pojęcia tolerancja,

- tworzą kodeks człowieka tolerancyjnego.

 Metody, techniki pracy:

- heureza, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, metoda zajęć praktycznych,

- praca indywidualna, grupowa, zbiorowa.

 Środki dydaktyczne:

-  arkusze białego papieru, słownik języka polskiego.

Przebieg lekcji:

  1. Czynności porządkowe, sprawdzenie obecności.
  2. Przedstawienie celów lekcji.
  3. Przedstawienie tematu lekcji.
  4. Wprowadzenie materiału:

 1)      Ćwiczenie pt. Co to jest edukacja globalna?

Podczas realizacji ćwiczenia uczniowie wskazują, z czym kojarzy się im pojęcie edukacja globalna. Swoje skojarzenia zapisują na tablicy. Następnie skojarzenia uczniów zestawione zostają z informacją przekazaną przez nauczyciela.

2)      Ćwiczenie pt. Do jakiej grupy społecznej należę?

Uczniowie na tablicy wypisują znane im grupy społeczne. Podkreślają te, do których należą. Następnie określają, w jaki sposób przynależność do danej grupy wpływa na to, kim są.

3)      Ćwiczenie pt. Co to jest tolerancja?

Dzieci wyrażają opinie na temat tego, czym dla nich jest tolerancja. Z wykorzystaniem metody burzy mózgów zapisują skojarzenia związane z terminem, po czym wspólnie budują definicję słownikową hasła. Następnie znaczenie słowa sprawdzają
w słowniku języka polskiego i porównują definicje.

4)      Ćwiczenie pt. Co trzeba robić, by być tolerancyjnym?

Uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy. Każda z grup układa kodeks człowieka tolerancyjnego. Po wykonaniu ćwiczenia, grupy prezentują efekty swojej pracy i je porównują.

  1. Podsumowanie lekcji.

Uczniowie mają dokończyć zdanie:

- Podczas dzisiejszej lekcji dowiedziałam/ dowiedziałem się, że ……………………

- Szczególnie zaciekawiło mnie ………………………………………………………

- Zrozumiałam/ zrozumiałem, że ……………………………………………………..

- Zaskoczyło mnie, że …………………………………………………………………

 dsc_5411jpg [300x200]

dsc_5413jpg [300x200]

dsc_5416jpg [300x200]

dsc_5417jpg [300x200]