Aktualności

25 maja 2018 22:59 | Aktualności

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Witosa 6, 19-420 Kowale Oleckie.

Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich – Elżbieta Kucharzewska

Kontakt do Administratora:
Telefon: 875238239, Email: spkowaleoleckie@wp.pl
lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iodokarbowski@gmail.com lub telefonicznie: 875238279 wew. 46.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe dotyczące pracowników będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy o pracę, natomiast dane dotyczące uczniów do końca nauki w szkole, a następnie zostaną zarchiwizowane 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.

Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przeczytano: 319 razy. Wydrukuj|Do góry